جمعه ٢٩ تير ١٤٠٣
مراحل تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 

نمایش مراحل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران

بخش اول : درج اطلاعات در ساجات

 

گواهینامه قبل از ساجات

 

1-      درج کامل اطلاعات مربوط به گواهینامه صلاحیت قبلی شرکت

-          این اطلاعات از آخرین گواهینامه صلاحیت شرکت قبل از ساجات اخذ می گردد.

 

2-     درج کامل اطلاعات مربوط به فهرست رشته های اخذ شده مطابق با آخرین گواهینامه صلاحیت قبلی شرکت

 

3-      درج کامل اطلاعات مربوط به مشخصات هیات مدیره و کارکنان امتیا آور

-         مشخصات هیات مدیره باید برای افرادی که آخرین گواهی نامه صلاحیت در زمان حضور آنها در شرکت اخذ شده است درج گردد.

-         شرکت هایی که امتیاآور آنها غیر از هیات مدیره از پرسنل شرکت نیز تامین شده باشد، اطلاعات این افراد را هم درج می نمایند.

-         اطلاعات اشخاص مذکور باید بطور کامل و مطابق با اسناد هویتی و سمت در شرکت در زمان اخذ صلاحیت و رشته ای که در آن امتیا آور بوده اند درج شود.

 

مشخصات عمومی شرکت

 

-         اطلاعات این قسمت دقیقاً مطابق با مستندات شرکت (اساسنامه و آگهی های ثبتی و روزنامه های رسمی) تکمیل گردد.

 

1-      درج کامل اطلاعات مربوط به دفاتر

-          اطلاعات دفتر مرکزی و آدرس شعب شرکت از آخرین روزنامه رسمی تغییر آدرس شرکت درج گردد.

 

2-     درج کامل اطلاعات مربوط به شماره تلفن های تماس شرکت

-          شماره تلفن های ثابت دفتر مرکزی و شماره تلفن همراه مدیرعامل در این بخش درج شود. (درج این اطلاعات الزامی است)

 

3-      درج کامل اطلاعات مربوط به پست الکترونیکی

-         آدرس پست الکترونیکی شرکت ایجاد شده در chmail در ساجات درج شود.

-         شرکت باید از معتبر بودن پست الکترونیکی خود اطمینان حاصل نماید.

 

4-     درج کامل اطلاعات مربوط به نام های قبلی شرکت

-         در صورت وجود نام های قبلی شرکت براساس مدارک ثبتی، اطلاعات مربوطه درج شود.

 

5-     درج کامل اطلاعات مربوط به افراد شاغل در شرکت

-         در بخش افراد شاغل در شرکت، تعداد مدیران (سرجمع تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل)  و تعداد افراد فنی (افراد امتیاآور خارج از هیات مدیره) و تعداد نیروی خدماتی و تعداد سهامداران شرکت باید درج شود.

 

6-     درج کامل اطلاعات مربوط به سهام شرکت

-         اطلاعات سهام شرکت دقیقاً مطابق با آخرین صورت جلسه سهام مندرج در روزنامه رسمی سرمایه شرکت درج گردد.

 

سهامداران

 

1-     درج کامل اطلاعات مربوط به سهامداران شرکت

-         در بخش سهامداران، سهامداران شرکت بر اساس آخرین صورتجلسه سهام سهامداران که در تاریخ روز معتبر می باشد، تکمیل گردد.

 

2-     درج کامل اطلاعات مربوط به مدارج تحصیلی سهامداران شرکت

-         این اطلاعات از روی مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ گردد.

-         اطلاعات تمامی مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی افراد به ترتیب مقاطع تحصیلی در سامانه درج گردد.

-         مدارج تحصیلی افراد همزمان در سامانه پاداک نیز درج گردد.

 

3-     درج کامل اطلاعات مربوط به سوابق کاری سهامداران شرکت

-         سوابق کاری برای سهامداران امتیاآور براساس بیمه وکارگاه محل کار به تفکیک تاریخ آن در سامانه درج گردد.

 

4-     درج کامل اطلاعات مربوط به سهام سهامداران شرکت

-         اطلاعات این بخش بر اساس آخرین صورتجلسه معتبر سهام شرکت تکمیل گردد.

 

هیئت مدیره

 

1-     درج کامل اطلاعات مربوط به هیات مدیره شرکت

-         در بخش هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره شرکت بر اساس آخرین روزنامه رسمی تصمیمات شرکت که در تاریخ روز معتبر می باشد، تکمیل گردد.

 

2-     درج کامل اطلاعات مربوط به مدارج تحصیلی هیات مدیره شرکت

-         این اطلاعات مانند موارد مندرج در بخش سهامداران وارد شود.

 

3-     درج کامل اطلاعات مربوط به سوابق کاری هیات مدیره شرکت

-         سوابق کاری برای اعضاء هیات مدیره شرکت هایی که دارای صلاحیت در سالهای گذشته بوده و به شرط حضور مستمر در دوره مذکور مطابق با اسناد ثبتی شرکت و سمت، درج می شود.

-         برای سایر موارد و یا سوابق خارج از شرکت متقاضی، براساس مستندات بیمه وگواهی کار اخذ شده از شرکتها، در سامانه درج گردد.

 

4-     درج کامل اطلاعات مربوط به پرسنل امتیا آور شرکت

-         شرکت هایی که امتیاآور آنها غیر از هیات مدیره از پرسنل شرکت نیز تامین شده باشد؛ اطلاعات این افراد مطابق توضیحات بخش هیات مدیره در بند قبلی باید درج گردد.

-         پرسنل امتیاآور فردی است که خارج از هیات مدیره بوده وضمن دارا بودن سه سال سابقه کار مستند به بیمه در چهارسال اخیر منتهی به تاریخ تشخیص صلاحیت، آخرین سابقه کاری مربوطه اش مستند به بیمه در خود شرکت متقاضی باشد.

-         در صورتی که فرد امتیاآور عضو هیات مدیره یا پرسنل با نشسته بوده و فاقد بیمه است، سوابق کاری براساس گواهی کارهای صادره از شرکت ها و قراردادهای کاری با آنها درج شود.

 

5-     درج کامل اطلاعات مربوط به مدارج تحصیلی پرسنل امتیاآور شرکت

-         مشابه با هیات مدیره درج شود.

 

6-     درج کامل اطلاعات مربوط به سوابق کاری پرسنل امتیاآور شرکت

-         مشابه با هیات مدیره درج شود.

 

تجربه کاری پیمانکار

 

1-     درج کامل اطلاعات مربوط به پروژه های انجام شده شرکت

-         این اطلاعات از روی مستندات قراردادهای اجرائی شرکت متقاضی در سامانه درج گردد.

-         در صورتی که شرکت فاقد قرارداد باشد، اطلاعاتی درج نمی شود.

-         برای استفاده از سابقه هیات مدیره شرکتهایی که قبل از درخواست کنونی دارای گواهینامه بوده اند، درج مشخصات حداقل یک قرارداد ضروری است.

-         بعد از تائید پرونده در سامانه، امکان درج و استفاده از قراردادهای قبلی شرکت که در سامانه اطلاعات آنان درج نشده باشد، برای شرکت مقدور نخواهد بود.

 

2-     درج کامل اطلاعات مربوط به درصد رشته های استفاده شده در قراردادهای شرکت

-         این اطلاعات نیز ا روی مستندات قراردادی و به تفکیک رشته ها در سامانه درج گردد.

 

اظهارنامه مالیاتی

 

1-     درج کامل اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت

-         این اطلاعات از روی آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت در سامانه درج گردد.

-         برای شرکتهای جدید التاسیس اطلاعات این بخش تماماً رقم صفر درج و ذخیره گردد.

 

بخش دوم : مدارک اسکن شده در ساجات

توجه: مدارک اسکن شده (کاملاً خوانا) در سامانه باید یا توسط مدیرعامل شرکت و یا تمامی دارندگان امضاء مجاز شرکت طبق آخرین روزنامه رسمی هیات مدیره معتبر (که مهلت دو ساله آن منقضی نشده باشد) مصدق شود؛ یعنی در تمامی مدارک اسکن شده جمله "کپی برابراصل است " نوشته شده و افراد مجاز برای امضاء، حتماً با ذکر نام و نام خانوادگی در کنار امضا مدارک را امضا و ممهور به مهر شرکت نمایند.

 

پیوستهای شرکت

 

1-     اسکن کامل صفحات آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت

-         دراین بخش صفحات آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت در سامانه اسکن گردد.

-         برای شرکتهای با مسئولیت محدود باید علاوه بر تقاضانامه ثبتی، شرکتنامه نیز در سامانه اسکن شود.

 

2-     اسکن کامل صفحات آخرین اساسنامه شرکت

-         در این بخش کل صفحات آخرین اساسنامه شرکت در سامانه اسکن گردد.

 

3-     اسکن کامل روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

-         دراین بخش تمامی روزنامه های رسمی تاسیس و تصمیمات وتمدیدهای شرکت که تاکنون موجود می باشد، در سامانه اسکن گردد و در صورتی که شرکت در بازه زمانی بیش از دو سال روزنامه رسمی تصمیمات نداشته باشد صورتجلسه ای از سوی شرکت برای عدم تغییرات در آن بازه زمانی خاص در مابین آگهی های مربوطه اسکن گردد.

-         روزنامه های رسمی افزایش سرمایه و نیز روزنامه های رسمی آدرس شرکت (در صورت وجود) در سامانه در کنار روز نامه های هیات مدیره در سامانه اسکن گردد.

 

4-     اسکن کامل آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر صد درصد صاحبان سهام شرکت باشد

-         دراین بخش آخرین صورتجلسه مجمع عمومی معتبر که بیانگر صد درصد صاحبان سهام شرکت باشد در سامانه اسکن گردد.

 

5-      اسکن کامل صورت های مالی با مهر حسابدار رسمی و آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت

-         دراین بخش صفحات کامل آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت (در صورت وجود) درسامانه اسکن گردد و در مورد شرکتهای جدیدالتاسیس باید در سربرگ شرکت، نامه برای عدم وجود اظهارنامه مالیاتی در این محل اسکن گردد.

 

6-     اسکن کامل آخرین گواهینامه رتبه بندی شرکت (درصورت وجود)

-         دراین بخش تصویر گواهی نامه های قبلی صلاحیت شرکت در سامانه اسکن گردد.

 

پیوستهای قراردادها

 

1-     اسکن کامل صفحات قراردادی شرکت

-         در این بخش مستندات قراردادهای شرکت شامل سه صفحه کامل قرارداد (که مشخصات کلی قرارداد، تاریخ قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد در آن مشخص باشد، به همراه صفحه آخر قرارداد که مهر و امضا طرفین قرارداد در آن باشد) و نیز مفاصاحساب قرارداد در سامانه اسکن گردد.

-         در صورت نداشتن مفاصاحساب برای قرارداد، تحویل موقت به همراه برگه تاییدیه برای پرداخت آخرین کارکرد قرارداد در سامانه اسکن گردد.

-         حداقل یکی از مستندات قراردادی شرکت برای شرکتهایی که دارای صلاحیت قبلی می باشند و سابقه کار از خود شرکت برای هیات مدیره منظور گردیده باید در سامانه بطور کامل اسکن شود.

 

پیوستهای پرسنل

 

1-     اسکن کامل پیوست های پرسنلی شرکت

-         دراین بخش پیوست های پرسنلی شامل عکس و نمونه امضا، تصویر شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه توضیحات شناسنامه نیز اسکن شود)، تصویر صفحه پشت و روی کارت ملی، تصویر صفحه پشت و روی پایان خدمت(یا معافیت تحصیلی افراد بجای کارت وضعیت خدمت)، تصاویر مدارک تحصیلی، تصویر سابقه کار وتصویر سابقه بیمه (حداقل سه سال اخیر سهامداران و کارکنانی که امتیاز مدرک تحصیلی آنها باید محاسبه شود)، تصویر حکم بازنشستگی کارکنان بازنشسته با مشخص بودن تاریخ بازنشستگی، چنانچه فرد امتیاآور با نشسته باشد تصویر قرارداد همکاری فرد با نشسته با شرکت متقاضی و سایر شرکتهای صادرکننده گوهی کاری بعد از تاریخ بازنشستگی، تصویرگواهی کار بخش دولتی برای افرادی که در فرم 300 آنها سوابق ذکر شده باشد، در سامانه اسکن گردد.

-         برای منظور نمودن سوابق کارکنان امتیاآور در خود شرکت متقاضی باید قرارداد فی مابین فرد با شرکت در طول فعالیت در محل پیوست های پرسنلی فرد مذکور اسکن شود.

-         در صورتی که شرکت متقاضی، قبلاً گواهی نامه صلاحیت دریافت نموده است و اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت افراد بازنشسته می باشند برای منظور نمودن سوابق این افراد در هیئت مدیره این شرکت پس از بازنشستگی، لازم است ضمن اسکن حکم با نشستگی، نامه سابقه کار از خود شرکت برای طول دوران هیئت مدیره و نیز قرارداد کاری فی مابین فرد بازنشسته با شرکت در طول آن دوران در محل پیوستهای پرسنلی فرد مذکور اسکن شود.

 

کنترل نهایی و ارسال

 

پس از اتمام روند درج و اسکن و پرداخت االکترونیکی، پرونده شرکت جهت کارشناسی به مرجع رسیدگی کننده پرونده در سامانه ساجات ارسال گردد.

 

مدیریت نظام فنی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3672
 بازدید امروز : 200
 کل بازدید : 2291130
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1719

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبیل بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.